Algemene voorwaarden WanderWeb

ARTIKEL 1 GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
1. 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen in op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk in of koop en verkoop door WanderWeb gevestigd te Noord-Scharwoude.
1. 2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van WanderWeb zijn algemene voorwaarden.
1. 3 Bijzondere van WanderWeb haar voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CONTRACTSPARTIJEN EN/OF DERDEN
2. 1 WanderWeb aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3 AANBIEDING
3. 1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

ARTIKEL 4 OVEREENKOMST
4. 1 De overeenkomst tot uitvoering van werk, en van koop en verkoop van goederen wordt bindend voor WanderWeb door haar schriftelijke bevestiging.
4. 2 Elke met WanderWeb aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter hare beoordeling.

ARTIKEL 5 INTELLEKTUELE EIGENDOMSRECHTEN
5. 1 Kleine wijzigingen bij aflevering geven de opdrachtgever niet het recht ontbinding van de overeenkomst, korting op de koopprijs of schadevergoeding te vorderen.
5. 2 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handelingen is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,– onverminderd WanderWeb haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

ARTIKEL 6 TEKENINGEN
6. 1 Als WanderWeb opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd op aan haar verstrekte gegevens en aanwijzingen, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door WanderWeb te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.
6. 2 WanderWeb haar adviezen ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door haar te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend WanderWeb is niet verantwoordelijk voor technische voorzieningen die op verzoek of in opdracht van of worden uitgevoerd aan of in verband met WanderWeb haar producten en diensten.

ARTIKEL 7 PRIJZEN
7. 1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
7. 2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan ook als scheidingen deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden zullen deze worden doorberekend.
7. 3 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de prijzen van hosting zullen worden doorberekend.

ARTIKEL 8 AANBETALING
8. 1 WanderWeb is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling te vragen.

ARTIKEL 9 ANNULEREN
9. 1 Indien de opdrachtgever die de opdracht annuleert en/of de diensten weigert af te nemen tegen de kostende prijs. Voorts zal hij WanderWeb bij wege van schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/4 van de overeengekomen prijs.
9. 2 Opdrachtgever is voorts verplicht WanderWeb te vrijwaarden tegen vordering van derden als gevolg van annulering der opdracht en/of weigering der diensten.
9. 3 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt WanderWeb zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 10 OPGEGEVEN LEVERINGSTERMIJNEN
10. 1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.
10. 2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor WanderWeb zijn om de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
10. 3 Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst.
10. 4 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staat die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

ARTIKEL 11 WIJZIGING DER OPDRACHT
11. 1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van posten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot betaling van lager bedrag dan is overeengekomen.
11. 2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig in schriftelijk aan WanderWeb ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor juiste uitvoering der wijzigingen, voor rekening van de opdrachtgever.
11. 3 Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de door de verandering overeengekomen levertijd door WanderWeb buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden. Afspraken, met betrekking tot het voorgaande met derden kunnen hierdoor teniet worden gedaan.

ARTIKEL 12 MEER- EN MINDERWERK
12. 1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
12. 2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
12. 3 Door WanderWeb te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 13 OPLEVERING
13. 1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijd stip waarop WanderWeb dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het geïnstalleerde in gebruik heeft genomen.
13. 2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke WanderWeb niet kan worden aangerekend, zoals stakingen, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar, of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel 15 geregeld zijn.

ARTIKEL 14 REKLAMES
14. 1 Opdrachtgever is verplicht terstond na levering c.q. oplevering van het werk, de diensten grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan WanderWeb terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering c.q. oplevering WanderWeb wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
14. 2 Indien de reclame na het oordeel van WanderWeb juist is, zal zij naar hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuur waarde van de geleverde diensten. WanderWeb is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.
14. 3 Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst tot vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

ARTIKEL 15 OVERMACHT
15. 1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, geheel of gedeeltelijk werkstakingen, oproep, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van goederen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar
WanderWeb of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door
leveranciers van WanderWeb ex/of importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerde maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van WanderWeb dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor WanderWeb overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. WanderWeb is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter hare eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden tot bestaan.

ARTIKEL 16 UITBESTEDING VAN WERK AAN DERDE(N)
16. 1 Opdrachtgever machtigt WanderWeb om de opdracht door haar aan te wijzen derde, op een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door WanderWeb aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door haar met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

ARTIKEL 17 AANSPRAKELIJKHEID
17. 1 WanderWeb is niet aansprakelijk voor de kosten, schades en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
A. overmacht, zoals eerder in deze voorwaarde is omschreven.
B. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werken zijn gesteld.
17. 2 WanderWeb is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, voor schade aan het werk voor zover ontstaan door grove schuld van WanderWeb of van hen, die door haar te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werk(en)
17. 3 Dit artikel is ten aanzien van meer werk van overeenkomstige toepassingen.
17. 4 WanderWeb zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van de opdrachtgever te vergoeden.

ARTIKEL 18 EIGENDOMSVOORBEHOUD
18. 1 Het eigendomsvoorbehoud van WanderWeb blijft bestaan indien zij uit andere hoofde nog enige vordering op de opdrachtgever geeft.
18. 2 WanderWeb heeft het recht om deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen. Indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

ARTIKEL 19 RENTENTIERECHT
19. 1 Wanneer WanderWeb goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

ARTIKEL 20 BETALING
20. 1 Betaling dient per bank te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
20. 2 WanderWeb is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen 30 dagen na factuurdatum door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 4 % per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending of van de dag waarop de betalingstermijn is verlopen.
20. 3 WanderWeb is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.

ARTIKEL 21 GESCHILLEN
21. 1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele vorderingen van het verschuldigde, zullen voor de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van WanderWeb indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is.